Mẹo hay

  Hàm map() trong Python

  Đăng bởi vào

  Ví dụ 1: map() hoạt động như thế nào?

  def binhphuong(n):
   return n*n
  
  # viet boi tocvietthat.com
  number = (5, 10, 15, 20)
  ketqua = map(binhphuong, number)
  
  # chuyen map object thanh list
  print(list(ketqua))

  Khi bạn chạy chương trình, output trả về sẽ là: [25, 100, 225, 400]

  Ví dụ 2: Cách sử dụng hàm lambda với map()

  # viet boi tocvietthat.com
  number = (5, 10, 15, 20)
  result = map(lambda x: x*x, number)
  
  # chuyen map object thanh list
  sobinhphuong = list(result)
  print(sobinhphuong)
  Khi bạn chạy chương trình, output trả về sẽ là: [25, 100, 225, 400]
  
  

  Ví dụ 3: Truyền nhiều tham số iterator vào map() sử dụng lambda

  num1 = [4, 5, 6] num2 = [5, 6, 7] result = map(lambda n1, n2: n1+n2, num1, num2) print(list(result))
  Khi bạn chạy chương trình, output trả về sẽ là: [9, 11, 13]

  Comments

  Tóc nối
  HỖ TRỢ
  www.tocvietthat.com
  Danh mục